Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností Comin.cz, s.r.o., se sídlem Na Šafránce 29, 101 00 Praha 10, IČO: 26419939, DIČ: CZ26419939, poskytovatelem služby GROWITO (dále jen „Poskytovatel“) a Uživatelem online aplikace GROWITO (dále jen „Uživatel“) ze Smluv o poskytování Služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.
  2. Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživateli službu growito.app, která sestává se ze sady on-line prostředků a nástrojů určených především k získávání, zpracování a statistickému vyhodnocování osobních údajů (tzv. „leadů“) z webů uživatele a/nebo sociálních sítí pomocí konverzních formulářů především za účelem prodeje zboží či služeb Uživatele nebo k jinému účelu (dále jen „Služba“).
  3. Uživatelem Služby je každá osoba, která o své vůli provedla a dokončila registraci a v rámci tohoto procesu potvrdila souhlas s těmito podmínkami. Registrací Uživatele vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem upravený těmito podmínkami.
  4. Tyto Podmínky neobsahují žádné ujednání o smluvní pokutě k tíži Uživatele. Uživatel ovšem ze zákona odpovídá za újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou Poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami.
  5. V důsledku dřívějšího podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami je Poskytovatel dále oprávněn neuzavřít smluvní vztah s Uživatelem.
 2. Podmínky poskytování služby

  1. Na základě těchto Podmínek se Poskytovatel zavazuje poskytnout Uživateli oprávnění k užití Služby.
  2. Uživatel bere na vědomí, že na službu se vztahují práva Poskytovatele zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví a autorského zákona a nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla nebo ho neoprávněně poskytnout třetím osobám.
  3. Uživatel se zaručuje, že bude využívat Službu v souladu s platnými právními předpisy v České republice. Uživatel se zavazuje, že poskytne náhradu za všechny škody a ztráty, které mohou být způsobeny Poskytovateli právy třetí osoby.
  4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací zveřejňovaných a ukládaných nabyvatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele.
  5. Poskytovatel je povinen zajistit technické prostředí Služby s takovými parametry, které umožní bezproblémový chod Služby. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky Služby technické charakteru, zejména výpadky dodávek elektrické energie, výpadky dotčených datových sítí, poruchám způsobených vyšší mocí či třetími osobami. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším čase opět zajistil zprovoznění Služby.
  6. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Služby může docházet dočasnému omezení nebo snížení kvality Služby, případně dočasných výpadků souvisejících především s plánovanými odstávkami serveru z důvodu jeho údržby.
  7. Poskytovatel tímto informuje Uživatele, že provoz Služby je zajištěn také prostřednictvím třetích osob.
 3. Poskytování služby

  1. Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli na základě placených kreditů, které umožní přístup (odemčení) příchozích poptávek a jejich následné zpracování.
  2. Ostatní související služby, zejména pak tvorba a využití konverzních formulářů a správa příchozích poptávek (lead management) nejsou zvlášť zpoplatněny.
  3. V případě individuálních smluv je možné řešit úhradu služby paušálně.
  4. Na základě plně dokončené registrace bude Poskytovatelem Uživateli bezplatně připsáno k jeho účtu 5 volných kreditů, které umožní Uživateli zpracování údajů z 5 příchozích vyplněných formulářů.
  5. Po vyčerpání volných kreditů má uživatel možnost si objednat další kredity dle uvedeného ceníku, které mu umožní zpracování dalších příchozích poptávek dle zakoupeného množství.
  6. Pokud tak neučiní a zároveň bude Služba dále agregovat příchozí poptávky, bude Služba po předchozím upozornění pozastavena a po dalším upozornění bude jeho účet zrušen včetně všech jeho získaných kontaktů (trvalé a nenávratné smazání).
  7. Uživatel je oprávněn v rámci svého účtu využívat libovolné množství konverzních formulářů pro získávání obchodních příležitostí.
  8. Dokončením registrace Uživatel prohlašuje že:
   • je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,
   • všechny uvedené registrační údaje jsou pravdivé a přesné,
   • seznámil s těmito Podmínkami Služby a že s nimi souhlasí,
   • nebude modifikovat, blokovat či jinak zneužívat chod a stabilitu Služby,
   • nebude Službu využívat v rozporu s právními předpisy, pro jakékoliv neetické jednání nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména se jedná o:
    • porušování práva duševního vlastnictví třetích osob,
    • zveřejňování klamavých nebo jinak nepravdivých informací a údajů,
    • šíření informací, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele,
    • podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem,
    • podporují, podněcují nebo svádějí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek,
    • podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
  9. V případě porušení těchto Podmínek je Poskytovatel oprávněn neprodleně od poskytování Služby odstoupit.
  10. Pokud má Uživatel důvodné podezření, že se i přes veškeré technické úsilí Poskytovatele v rámci jeho účtu hromadí nerelevantní kontakty (tzv. spam), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli, který situaci prověří, zajistí nápravu a refundaci vynaložených prostředků Uživatele dle podmínek uvedených v článku D.
  11. Poskytovatel prohlašuje, nebude využívat osobních a jiných údajů Uživatele k jiným účelům, než k účelům nutným k provozu Služby. Zejména pak, že je bez vědomí Uživatele nepředá třetím stranám.
  12. Poskytovatel se dále zavazuje, že veškeré získané kontakty Uživatele nevyužije žádným způsobem pro své účely, ani je nepředá třetím stranám.
 4. Reklamace

  1. Uživatel je oprávněn reklamovat Službu pokud neodpovídá specifikaci na veřejně přístupné prezentaci Služby.
  2. Uživatel bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti služby, která není výslovně uvedena ve specifikaci Služby ve veřejně přístupné prezentaci, se za vadu nepovažuje.
  3. Zjištěnou závadu je Uživatel povinen sdělit neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od zjištění. Poskytovatel sdělí výsledek reklamace do 3 pracovních dní. V případě její oprávněnosti ji pak vyřídí do 30 kalendářních dní.
  4. Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby.
  5. V případě, že na straně Uživatele vznikne v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady služby škoda, se smluvní strany dohodly na omezení náhrady této případné škody včetně ušlého zisku vzniklé Uživateli takto: maximální celková náhrada škody je omezena výší odměny Poskytovatele za provoz Služby skutečně uhrazené Uživatelem za předchozí zúčtovací měsíc.
 5. Zpracování osobních údajů

  1. Jako Poskytovatel zpracováváme osobní údaje, které získá Uživatel díky nástrojům Služby z pozice správce.
  2. Uživatel pověřuje Poskytovatele jako zpracovatele těchto osobních údajů k provádění vymezených operací s těmito osobními údaji v rámci Služby.
  3. Poskytovatel pověření přijímá, je povinen spravovat osobní údaje Uživatele plně v souladu s platnými právními předpisy a prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a GDPR, zejména že:
   • osobní údaje bodu zpracovávány jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
   • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a že za tímto účelem poskytne Uživateli všechny potřebné nástroje v rámci Služby
   • data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise,
   • služba umožňuje ve vztahu k osobním údajům Uživateli plnit informační povinnosti a vede záznamy o činnostech zpracování,
   • v případě ukončení používání Služby budou veškeré osobní údaje získané Uživatelem bezodkladně, nejdéle pak do 30 dnů od ukončení, trvale a neobnovitelně vymazány.
  4. Uživatel prohlašuje, že splňuje veškeré právní povinnosti, které z právních předpisů a GDPR vyplývají.
  5. Uživatel bere na vědomí, že v případě exportu získaných osobních údajů ze Služby do externího souboru již není poskytovatel v pozici správce těchto osobních údajů.
  6. Osobní údaje jsou v rámci Služby zpracovávány elektronicky, a to jak manuálně, tak i automatizovaně.
  7. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá nám známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Provozovatel může kdykoli měnit nebo upravovat znění obecných podmínek. Tímto nebudou dotčena práva a povinnosti, která vznikla v době platnosti předchozího znění obecných podmínek.
  2. Pokud se ve smlouvě mezi stranami objeví mezinárodní aspekt, sjednávají strany, aby jejich vztah byl upraven českým právem.
  3. Pokud dojde k neshodě mezi Uživatelem a Poskytovatelem, kterou nelze vyřešit smírným způsobem, Uživatel může podat žádost o mimosoudní řešení sporů určenou subjektu pro mimosoudní řešení sporů, což je Česká obchodní inspekce.
  4. Pokud je některá část všeobecných podmínek neplatná nebo neúčinná, bude nahrazena ustanovením, které se přímo vztahuje k neplatnému ustanovení. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění platné smlouvy nebo všeobecných podmínek musí být vyžadovány ve formě písemného dokumentu.
  5. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 1. 2023