Zásady ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Comin.cz, s.r.o. IČ 26419939 se sídlem Na šafránce 29, Praha 10 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou: email: info@comin.cz, telefon: +420 242 487 357
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo e-mail.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v rámci registrace nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vašeho požadavku.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění tohoto požadavku.
  3. Ustanovení o zpracování získaných osobních údajů v rámci provozu služby GROWITO jsou definovány v obchodních podmínkách Služby.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   • vyřízení Vašeho požadavku a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
   • podílející se na zajištění provozu služeb,
   • zajišťující marketingové služby.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky či registrace k vytvoření uživatelského účtu z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi společností Comin.cz, s.r.o., se sídlem Na Šafránce 29, 101 00 Praha 10, IČO: 26419939, DIČ: CZ26419939, poskytovatelem služby GROWITO (dále jen „Poskytovatel“) a Uživatelem online aplikace GROWITO (dále jen „Uživatel“) ze Smluv o poskytování Služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.
  2. Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživateli službu growito.app, která sestává se ze sady on-line prostředků a nástrojů určených především k získávání, zpracování a statistickému vyhodnocování osobních údajů (tzv. „leadů“) z webů uživatele a/nebo sociálních sítí pomocí konverzních formulářů především za účelem prodeje zboží či služeb Uživatele nebo k jinému účelu (dále jen „Služba“).
  3. Uživatelem Služby je každá osoba, která o své vůli provedla a dokončila registraci a v rámci tohoto procesu potvrdila souhlas s těmito podmínkami. Registrací Uživatele vzniká smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem upravený těmito podmínkami.
  4. Tyto Podmínky neobsahují žádné ujednání o smluvní pokutě k tíži Uživatele. Uživatel ovšem ze zákona odpovídá za újmu (majetkovou i nemajetkovou) způsobenou Poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami.
  5. V důsledku dřívějšího podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito Podmínkami je Poskytovatel dále oprávněn neuzavřít smluvní vztah s Uživatelem.
 2. Podmínky poskytování služby

  1. Na základě těchto Podmínek se Poskytovatel zavazuje poskytnout Uživateli oprávnění k užití Služby.
  2. Uživatel bere na vědomí, že na službu se vztahují práva Poskytovatele zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví a autorského zákona a nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla nebo ho neoprávněně poskytnout třetím osobám.
  3. Uživatel se zaručuje, že bude využívat Službu v souladu s platnými právními předpisy v České republice. Uživatel se zavazuje, že poskytne náhradu za všechny škody a ztráty, které mohou být způsobeny Poskytovateli právy třetí osoby.
  4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací zveřejňovaných a ukládaných nabyvatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele.
  5. Poskytovatel je povinen zajistit technické prostředí Služby s takovými parametry, které umožní bezproblémový chod Služby. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky Služby technické charakteru, zejména výpadky dodávek elektrické energie, výpadky dotčených datových sítí, poruchám způsobených vyšší mocí či třetími osobami. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším čase opět zajistil zprovoznění Služby.
  6. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Služby může docházet dočasnému omezení nebo snížení kvality Služby, případně dočasných výpadků souvisejících především s plánovanými odstávkami serveru z důvodu jeho údržby.
  7. Poskytovatel tímto informuje Uživatele, že provoz Služby je zajištěn také prostřednictvím třetích osob.
 3. Poskytování služby

  1. Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli na základě placených kreditů, které umožní přístup (odemčení) příchozích poptávek a jejich následné zpracování.
  2. Ostatní související služby, zejména pak tvorba a využití konverzních formulářů a správa příchozích poptávek (lead management) nejsou zvlášť zpoplatněny.
  3. V případě individuálních smluv je možné řešit úhradu služby paušálně.
  4. Na základě plně dokončené registrace bude Poskytovatelem Uživateli bezplatně připsáno k jeho účtu 5 volných kreditů, které umožní Uživateli zpracování údajů z 5 příchozích vyplněných formulářů.
  5. Po vyčerpání volných kreditů má uživatel možnost si objednat další kredity dle uvedeného ceníku, které mu umožní zpracování dalších příchozích poptávek dle zakoupeného množství.
  6. Pokud tak neučiní a zároveň bude Služba dále agregovat příchozí poptávky, bude Služba po předchozím upozornění pozastavena a po dalším upozornění bude jeho účet zrušen včetně všech jeho získaných kontaktů (trvalé a nenávratné smazání).
  7. Uživatel je oprávněn v rámci svého účtu využívat libovolné množství konverzních formulářů pro získávání obchodních příležitostí.
  8. Dokončením registrace Uživatel prohlašuje že:
   • je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,
   • všechny uvedené registrační údaje jsou pravdivé a přesné,
   • seznámil s těmito Podmínkami Služby a že s nimi souhlasí,
   • nebude modifikovat, blokovat či jinak zneužívat chod a stabilitu Služby,
   • nebude Službu využívat v rozporu s právními předpisy, pro jakékoliv neetické jednání nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména se jedná o:
    • porušování práva duševního vlastnictví třetích osob,
    • zveřejňování klamavých nebo jinak nepravdivých informací a údajů,
    • šíření informací, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele,
    • podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem,
    • podporují, podněcují nebo svádějí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek,
    • podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.
  9. V případě porušení těchto Podmínek je Poskytovatel oprávněn neprodleně od poskytování Služby odstoupit.
  10. Pokud má Uživatel důvodné podezření, že se i přes veškeré technické úsilí Poskytovatele v rámci jeho účtu hromadí nerelevantní kontakty (tzv. spam), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli, který situaci prověří, zajistí nápravu a refundaci vynaložených prostředků Uživatele dle podmínek uvedených v článku D.
  11. Poskytovatel prohlašuje, nebude využívat osobních a jiných údajů Uživatele k jiným účelům, než k účelům nutným k provozu Služby. Zejména pak, že je bez vědomí Uživatele nepředá třetím stranám.
  12. Poskytovatel se dále zavazuje, že veškeré získané kontakty Uživatele nevyužije žádným způsobem pro své účely, ani je nepředá třetím stranám.
 4. Reklamace

  1. Uživatel je oprávněn reklamovat Službu pokud neodpovídá specifikaci na veřejně přístupné prezentaci Služby.
  2. Uživatel bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti služby, která není výslovně uvedena ve specifikaci Služby ve veřejně přístupné prezentaci, se za vadu nepovažuje.
  3. Zjištěnou závadu je Uživatel povinen sdělit neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od zjištění. Poskytovatel sdělí výsledek reklamace do 3 pracovních dní. V případě její oprávněnosti ji pak vyřídí do 30 kalendářních dní.
  4. Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby.
  5. V případě, že na straně Uživatele vznikne v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady služby škoda, se smluvní strany dohodly na omezení náhrady této případné škody včetně ušlého zisku vzniklé Uživateli takto: maximální celková náhrada škody je omezena výší odměny Poskytovatele za provoz Služby skutečně uhrazené Uživatelem za předchozí zúčtovací měsíc.
 5. Zpracování osobních údajů

  1. Jako Poskytovatel zpracováváme osobní údaje, které získá Uživatel díky nástrojům Služby z pozice správce.
  2. Uživatel pověřuje Poskytovatele jako zpracovatele těchto osobních údajů k provádění vymezených operací s těmito osobními údaji v rámci Služby.
  3. Poskytovatel pověření přijímá, je povinen spravovat osobní údaje Uživatele plně v souladu s platnými právními předpisy a prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a GDPR, zejména že:
   • osobní údaje bodu zpracovávány jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
   • plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a že za tímto účelem poskytne Uživateli všechny potřebné nástroje v rámci Služby
   • data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise,
   • služba umožňuje ve vztahu k osobním údajům Uživateli plnit informační povinnosti a vede záznamy o činnostech zpracování,
   • v případě ukončení používání Služby budou veškeré osobní údaje získané Uživatelem bezodkladně, nejdéle pak do 30 dnů od ukončení, trvale a neobnovitelně vymazány.
  4. Uživatel prohlašuje, že splňuje veškeré právní povinnosti, které z právních předpisů a GDPR vyplývají.
  5. Uživatel bere na vědomí, že v případě exportu získaných osobních údajů ze Služby do externího souboru již není poskytovatel v pozici správce těchto osobních údajů.
  6. Osobní údaje jsou v rámci Služby zpracovávány elektronicky, a to jak manuálně, tak i automatizovaně.
  7. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá nám známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Provozovatel může kdykoli měnit nebo upravovat znění obecných podmínek. Tímto nebudou dotčena práva a povinnosti, která vznikla v době platnosti předchozího znění obecných podmínek.
  2. Pokud se ve smlouvě mezi stranami objeví mezinárodní aspekt, sjednávají strany, aby jejich vztah byl upraven českým právem.
  3. Pokud dojde k neshodě mezi Uživatelem a Poskytovatelem, kterou nelze vyřešit smírným způsobem, Uživatel může podat žádost o mimosoudní řešení sporů určenou subjektu pro mimosoudní řešení sporů, což je Česká obchodní inspekce.
  4. Pokud je některá část všeobecných podmínek neplatná nebo neúčinná, bude nahrazena ustanovením, které se přímo vztahuje k neplatnému ustanovení. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění platné smlouvy nebo všeobecných podmínek musí být vyžadovány ve formě písemného dokumentu.
  5. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 1. 2023