Konverzní online marketing a lead management

Konverzní online marketing

Oblast digitálního marketingu zaměřená na konverzi návštěvníků na obchodní příležitosti – leady, s cílem maximalizovat návratnost investice (ROI).

Konverzní online marketing tedy nejenže zvyšuje návštěvnost webu (web traffic), ale soustředí se především na konverzi anonymních návštěvníků na potenciální zájemce o nabízené produkty či služby a následným lead management procesem na jejich konverzi na platící zákazníky.

Konverze v online marketingu

Konverze

Cenná akce, kterou návštěvník webu vykonal. Nejčastěji se jedná o vyplnění konverzního poptávkového formuláře nebo dokončení nákupu v e-shopu.

Více o konverzích v online marketingu
Marketingový konverzní poměr

Marketingový konverzní poměr

Poměr návštěvníků, kteří vykonali požadovanou akci – typicky odesláním vyplněného konverzního formuláře, vztahující se k celkovému počtu návštěvníků vyjádřený v procentech (Conversion Rate).

Více o marketingovém konverzním poměru
Konverzní trychtýř

Konverzní trychtýř

Model, který popisuje cestu potenciálního zákazníka (Conversion Funnel) od prvního kontaktu se značkou až po finální akci, tedy konverzi na platícího zákazníka.

Více o konverzním trychtýři
Cílová stránka

Cílová stránka

Speciálně navržená web stránka (Landing Page), která je optimalizovaná pro konverze a kde návštěvníci „přistávají“ z různých marketingových kampaní.

Více o cílových stránkách
Uživatelská zkušenost

Uživatelská zkušenost

Souhrn zážitků a interakcí uživatele (User Experience, UX) s produktem, systémem nebo službou, včetně dojmu z uživatelského rozhraní (User Interface, UI).

Více o uživatelské zkušenosti
Konverzní cesta

Konverzní cesta

Cesta, po které návštěvník prochází na webové stránce (Conversion Path), která vede k provedení konverze.

Více o konverzní cestě
Kvalita návštěvnosti webu

Kvalita návštěvnosti webu

Relevance a potenciál návštěvníků webových stránek (Traffic Quality) splnit konkrétní cíle, jako je generování leadů, uzavření prodeje, nebo interakce s obsahem. Tito návštěvníci mají vyšší pravděpodobnost konverze.

Více o kvalitě návštěvnosti
Analytika a měření dat

Analytika a měření dat

Sběr a analýza dat o návštěvnících a jejich chování na webu (Analytics and Data Measurement), což je klíčové pro kvalitní rozhodování v rámci procesu optimalizace konverzního poměru.

Více o analytice
Call to Action (CTA)

Call to Action (CTA)

Prvek na stránce, který vybízí uživatele k provedení akce, například „Kupte nyní“ nebo „Zaregistrujte se zdarma“.

Více o Call to Action
Optimalizace konverzního poměru

Optimalizace konverzního poměru

Proces zlepšování webových stránek a online zkušeností uživatelů (Conversion Rate Optimization, CRO) s cílem zvýšit procento návštěvníků, kteří provádějí žádanou konverzi.

Více o optimalizaci konverzí
A/B testování

A/B testování

Metoda srovnávání dvou verzí webové stránky nebo stránek (A/B Testing) s cílem zjistit, která z nich má vyšší konverzní poměr.

Více o A/B testování
Persona

Persona

Vytvoření fiktivních reprezentací ideálního zákazníka, které pomáhají lépe porozumět cílovému publiku a efektivněji je oslovit.

Více o personách v marketingu
Remarketing / Retargeting

Remarketing / Retargeting

Technika online marketingu, která umožňuje opětovně oslovovat uživatele, kteří již navštívili web a nevykonali žádanou akci.

Více o remarketingu a retargetingu
Lead - Obchodní příležitost

Lead - Obchodní příležitost

Osoba nebo organizace, která projevila zájem o produkt nebo službu a je potenciálním zákazníkem.

Více o leadech
Generování leadů

Generování leadů

Proces identifikace a získání potenciálních zákazníků (Lead Generation) z vlastních zdrojů (typicky webová prezentace) nebo placených zdrojů (typicky Facebook Leads Ads). Tento proces se realizuje ve většině případů pomocí konverzních formulářů.

Více o generování leadů
Konverzní formulář

Konverzní formulář

Konverzní formulář je nástroj na webových stránkách nebo landing page, který je navržen tak, aby sbíral informace od návštěvníků a proměnil je v leady, klienty nebo předplatitele.

Více o konverzních formulářích

Lead management a obchod

Lead management je proces identifikace, zpracování a následného konvertování potenciálních zákazníků, známých jako „leady“, do skutečných zákazníků.

Cílem lead managementu je zajistit, aby každý lead byl řádně sledován a posunut přes celý prodejní proces až k uzavření prodeje. Lead management se netýká pouze generování nových leadů, ale také jejich úspěšného zpracování a péče o ně až do okamžiku, kdy se stanou loajálními zákazníky.

Soulad prodeje a marketingu

Soulad prodeje a marketingu

Proces sjednocení strategií a cílů mezi prodejním a marketingovým týmem, aby efektivněji generovaly a spravovaly leady.

Více o spojení prodeje a marketingu
Agregace leadů

Agregace leadů

Proces shromažďování, sjednocování a organizace obchodních příležitostí (leadů) z různých zdrojů do jednoho centralizovaného systému nebo aplikace.

Více o agregování leadů
Obchodní konverzní poměr

Obchodní konverzní poměr

Poměr počtu úspěšně uzavřených leadů dle nastavených KPI (typicky prodej produktu či služby), vztahující se k celkovému počtu získaných leadů vyjádřený v procentech. Tato hodnota se praxi určuje vždy dle určitého kritéria nebo jejich kombinací (časové období, kampaň, původ, zdroj, poptávaný produkt, atd…).

Více o obchodním konverzním poměru
Návratnost investice - ROI

Návratnost investice - ROI

Návratnost investice (Return on investment) je finanční metrika používaná k vyhodnocení pravděpodobného zisku z investice ve srovnání s její náklady. V kontextu digitálního marketingu ROI měří úspěch marketingových kampaní porovnáním příjmů získaných z kampaně s náklady na její realizaci.

Více o návratnosti investice
Kvalifikace leadu

Kvalifikace leadu

Ocenění kvality a hodnoty leadu (Lead Qualification) formou skórování leadu. Typicky na základě preddefinovaných kritérií, předeším jeho potenciál pro konverzi daný např. původem leadu.

Více o kvalifikaci leadu
Vedení leadu ke konverzi

Vedení leadu ke konverzi

Systématické vedení leadu směrem ke konverzi (Lead Nurturing) prostřednictvím dalšího relevantního obsahu (personalizovaný newsletter) a osobní interakce (telefonát).

Více o vedení leadu ke konverzi
Marketingová automatizace

Marketingová automatizace

Použití nástrojů pro automatizaci marketingových procesů, jako je e-mail marketing, sociální média a další.

Více o marketingové automatizaci
Segmentace leadů

Segmentace leadů

Proces rozdělování leadů do skupin a jejich následné manuální či automatizované přidělování konkrétním obchodníkům na základě různých kritérií, jako je projevená preference, demografie, typ a zdroj leadu nebo fáze v prodejním cyklu.

Více o segmentaci leadů
Původ leadu

Původ leadu

V rámci multikanálové strategie generování leadů rozlišování jednotlivých typů příchozích leadů např. dle různých typů konverzních formulářů.

Více o původu leadů
Zdroj leadu

Zdroj leadu

Zachycení místa odkud návštěvník přišel na konverzní stránku, na které udělal konverzi, např. pomocí UTM parametrů.

Více o zdrojích leadů
Reakční doba

Reakční doba

Rychlost reakce prodejce / obchodníka na příchozí lead. Jinak řečeno doba od vygenerování leadu do osobního kontaktu potenciálního zákazníka (ideálně telefonicky).

Více o reakční době
Konverze leadu

Konverze leadu

Proces, při kterém se potenciální zákazník (lead), který projevil zájem o produkt nebo službu, transformuje na skutečného zákazníka.

Více o konverzi leadů

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.