Slovníček pojmů z konverzního marketingu a lead managementu

Konverzní online marketing

Oblast digitálního marketingu zaměřená na konverzi návštěvníků na plnohodnotné zákazníky, s cílem maximalizovat návratnost investice (ROI).

Konverzní online marketing tedy nejenže zvyšuje návštěvnost webu (web traffic), ale soustředí se především na konverzi anonymních návštěvníků na potenciální zájemce o nabízené produkty či služby a následným lead management procesem na jejich konverzi na platící zákazníky.

Konverze

Akce, kterou podnik chce, aby zákazník vykonal, např. nákup produktu, registraci, stažení materiálu atd.

Více o konverzích v online marketingu

Marketingový konverzní poměr

Poměr návštěvníků, kteří vykonali požadovanou akci – typicky odesláním vyplněného konverzního formuláře, vztahující se k celkovému počtu návštěvníků vyjádřený v procentech (Conversion Rate).

Konverzní trychtýř

Model, který popisuje cestu potenciálního zákazníka (Conversion Funnel) od prvního kontaktu se značkou až po finální akci, tedy konverzi.

Cílová stránka

Speciálně navržená web stránka (Landing Page), která je optimalizovaná pro konverze a kde návštěvníci „přistávají“ z různých marketingových kampaní.

Uživatelská zkušenost

Souhrn zážitků a interakcí uživatele (User Experience, UX) s produktem, systémem nebo službou, včetně dojmu z uživatelského rozhraní (User Interface, UI).

Konverzní cesta

Cesta, po které návštěvník prochází na webové stránce (Conversion Path), která vede k provedení konverze.

Kvalita návštěvnosti webu

Relevance a potenciál návštěvníků webových stránek (Traffic Quality) splnit konkrétní cíle, jako je generování leadů, uzavření prodeje, nebo interakce s obsahem. Tito návštěvníci mají vyšší pravděpodobnost konverze.

Analytika a měření dat

Sběr a analýza dat o návštěvnících a jejich chování na webu (Analytics and Data Measurement), což je klíčové pro kvalitní rozhodování v rámci procesu optimalizace konverzního poměru.

Call to Action (CTA)

Prvek na stránce, který vybízí uživatele k provedení akce, například „Kupte nyní“ nebo „Zaregistrujte se zdarma“.

Optimalizace konverzního poměru

Proces zlepšování webových stránek a online zkušeností uživatelů (Conversion Rate Optimization, CRO) s cílem zvýšit procento návštěvníků, kteří provádějí žádanou konverzi.

A/B testování

Metoda srovnávání dvou verzí webové stránky nebo stránek (A/B Testing) s cílem zjistit, která z nich má vyšší konverzní poměr.

Persona

Vytvoření fiktivních reprezentací ideálního zákazníka, které pomáhají lépe porozumět cílovému publiku a efektivněji je oslovit.

Remarketing / Retargeting

Technika online marketingu, která umožňuje opětovně oslovovat uživatele, kteří již navštívili web a nevykonali žádanou akci.

Lead - Obchodní příležitost

Osoba nebo organizace, která projevila zájem o produkt nebo službu a je potenciálním zákazníkem.

Generování leadů

Proces identifikace a získání potenciálních zákazníků (Lead Generation) z vlastních zdrojů (typicky webová prezentace) nebo placených zdrojů (typicky Facebook Leads Ads). Tento proces se realizuje ve většině případů pomocí konverzních formulářů.

Multikanálové generování leadů

Plné využívání konverzního marketingu pro vytváření leadů přes různé kanály a platformy, jako jsou sociální média, vyhledávače, e-maily atd.

Konverzní formulář

Konverzní formulář je nástroj na webových stránkách nebo landing page, který je navržen tak, aby sbíral informace od návštěvníků a proměnil je v leady, klienty nebo předplatitele.

Lead management

Lead management je proces identifikace, získávání, zpracování a následného konvertování potenciálních zákazníků, známých jako „leady“, do skutečných zákazníků.

Cílem lead managementu je zajistit, aby každý lead byl řádně sledován a posunut přes celý prodejní proces až k uzavření prodeje. Lead management se netýká pouze generování nových leadů, ale také jejich úspěšného zpracování a péče o ně až do okamžiku, kdy se stanou loajálními zákazníky.

Soulad prodeje a marketingu

Proces sjednocení strategií a cílů mezi prodejním a marketingovým týmem, aby efektivněji generovaly a spravovaly leady.

Agregace leadů

Proces shromažďování, sjednocování a organizace obchodních příležitostí (leadů) z různých zdrojů do jednoho centralizovaného systému nebo aplikace.

Obchodní konverzní poměr

Poměr počtu úspěšně uzavřených leadů dle nastavených KPI (typicky prodej produktu či služby), vztahující se k celkovému počtu získaných leadů vyjádřený v procentech. Tato hodnota se praxi určuje vždy dle určitého kritéria nebo jejich kombinací (časové období, kampaň, původ, zdroj, poptávaný produkt, atd…).

Kvalifikace leadu

Ocenění kvality a hodnoty leadu (Lead Qualification) formou skórování leadu. Typicky na základě preddefinovaných kritérií, předeším jeho potenciál pro konverzi daný např. původem leadu.

Starost o lead

Systématické vedení leadu směrem ke konverzi (Lead Nurturing) prostřednictvím dalšího relevantního obsahu (personalizovaný newsletter) a osobní interakce (telefonát).

Marketingová automatizace

Použití nástrojů pro automatizaci marketingových procesů, jako je e-mail marketing, sociální média a další.

Segmentace leadů

Proces rozdělování leadů do skupin a jejich následné manuální či automatizované přidělování konkrétním obchodníkům na základě různých kritérií, jako je projevená preference, demografie, typ a zdroj leadu nebo fáze v prodejním cyklu.

Původ leadu

V rámci multikanálové strategie generování leadů rozlišování jednotlivých typů příchozích leadů např. dle různých typů konverzních formulářů.

Zdroj leadu

Zachycení místa odkud návštěvník přišel na konverzní stránku, na které udělal konverzi, např. pomocí UTM parametrů.

Reakční doba

Rychlost reakce prodejce / obchodníka na příchozí lead. Jinak řečeno doba od vygenerování leadu do osobního kontaktu potenciálního zákazníka (ideálně telefonicky).

Konverze leadu

Proces, při kterém se potenciální zákazník (lead), který projevil zájem o produkt nebo službu, transformuje na skutečného zákazníka.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.